โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และควบคุมผลระยะไกล

 

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และควบคุมผลระยะไกล

ระบบโซลาร์ ปั๊ม สูบน้ำจากบ่อเพื่อเก็บกักน้ำใช้ในการเกษตร (1)

ระบบโซลาร์ ปั๊ม สูบน้ำจากบ่อเพื่อเก็บกักน้ำใช้ในการเกษตร (2)

อินเวอร์เตอร์พร้อมกล่องควบคุมการสูบน้ำ 

ภาพหลังแผงโซลาร์

 

ภาพรวมปากบ่อสูบน้ำ