ขนาดผลิตภัณฑ์

                

 ND1 External Dimension