ขนาดผลิตภัณฑ์

                

         ND1 External Dimension